Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


email-settings

Προτεινόμενες ρυθμίσεις SMTP/POP3/IMAP

Username: user@domain.gr

Password: [αυτός που έχετε επιλέξει]

Server: serverX.cretaforce.gr (όπου X το νούμερο του server που βρίσκεται το πακέτο σας)

SMTP Port: 587 / TLS ενεργό *

IMAP Port: 143 / TLS ενεργό *

POP3 Port: 110 / TLS ενεργό *

SMTP Authentication: Ενεργό

Προσοχή: Σε περίπτωση που χρησιμοποίειτε Windows XP και Outlook υπάρχει το ενδεχόμενο να μην υποστηρίζοντε τα πρωτόκολλα TLS 1.1 και TLS 1.2. Σε αυτή τη περίπτωση απενεργοποιήστε το TLS.


Περισσότερες πληροφορίες

Στην port 25 δουλεύει:

  • SMTP Authentication: Eνεργό ή Ανενεργό (μελλοντικά θα αφαιρέσουμε τη δυνατότητα για authentication στην port 25)
  • TLS: Ενεργό ή Ανενεργό
  • Ο παραλήπτης του e-mail μπορεί να είναι μόνο κάποιο e-mail που φιλοξενείται στον ίδιο server

Στην port 465 δουλεύει:

  • SMTP Authentication: Υποχρεωτικά Eνεργό
  • SSL: Υποχρεωτικά Ενεργό
  • O παραλήπτης του e-mail μπορεί να είναι και κάποιο e-mail σε άλλο server ή άλλο πάροχο

Στην port 587 δουλεύει:

  • SMTP Authentication: Υποχρεωτικά Eνεργό
  • TLS: Ενεργό ή Ανενεργό (μελλοντικά το TLS θα είναι υποχρεωτικά ενεργό)
  • O παραλήπτης του e-mail μπορεί να είναι και κάποιο e-mail σε άλλο server ή άλλο πάροχο

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.